Category Archives: Yêu Cầu

Quản lý 22k records

Sau khi push cái giao diện datatables lên, code backend cho nó theo kiểu dùng foreach.

Các giá trị ở cột tiếp theo sẽ được ẩn định dựa vào biến GET trên thanh công cụ, được xem là password bí mật. Password này có thể thay đỗi dựa vào API.

Làm thế nào để đăng nhập?
Xem qua API của cPanel.