Đem HPE về nhà…

Chúng ta có 2 con máy chủ vật lý:

  1. HPE
  2. Cisco

Mục tiêu: đem một con về, chỉ để một con chạy tất cả các dịch vụ.

Đến tháng 12, tiếp tục gia hạn con máy chủ vật lý HPE.
Đến tháng 1, dừng không gia hạn máy chủ Cisco.

Tạm dừng tất cả các dịch vụ để tránh mất mát dữ liệu trong quá trình bảo trì, chuyển dữ liệu. Sẽ không ai truy cập được vào hệ thống.

Tiến hành sao lưu dữ liệu từ máy chủ HPE qua bên Cisco.

Setup toàn bộ hệ thống Direct Admin qua máy chủ Cisco, ảo hóa bằng IP thứ hai.

Sau khi việc chuyển dữ liệu thành công, tắt máy chủ HPE và đem về nhà.


Đem con máy chủ Cisco đặt vào vị trí của máy chủ HPE và cấu hình lại network static.

Vậy là chúng ta bị mất hết 3 địa chỉ IP của máy Cisco, và thay vào đó là 2 IP của máy chủ HPE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *